Tel.: +31(0)114-312 821

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Notaris Van Goethem B.V.

1. De notaris is opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden. Indien de opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hem hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de notaris.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

3. Bij aanvaarding van alle opdrachten zijn de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.

4. Een opdracht geldt als aanvaard – als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt – dan wel als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte conceptakte dan wel een uitgebracht advies in ontvangst neemt, dan wel - als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden en de werkzaamheden ter zake zijn gestart.

5. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in de schakelen. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

6. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur is vermeld of anders is overeen gekomen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is over het declaratiebedrag de wettelijke vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

7. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de notaris, nadat deze de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. De notaris is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

8. De notaris kan de aanvang/uitvoering van de werkzaamheden van de dienstverlening afhankelijk stellen van de betaling van een voorschot verhoogd met BTW. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

9. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerder met het eigen risico.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers of andere zaken.

10. Elke recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW. Het is de opdrachtgever verboden de vordering tot schadevergoeding te cederen of te verpanden.

11. Op vrijwel de gehele dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. Alle cliënten moeten zich persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren. De notaris is verplicht (voorgenomen) ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

12. Ingeval de opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de notaris daarvan binnen twee maanden na de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

13. Voor de dossiers geldt een bewaartermijn van tien jaar voor zover geen langere wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden.

14. De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

15. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

16. Op de dienstverlening is de Klachten-  en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

17. De rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. In geschillen die aan de rechter (moeten) worden voorgelegd is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

18. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de brochure ‘consumentenregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De voorwaarden zijn gepubliceerd op de website "www.notarisvangoethem.nl" en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.