Tel.: +31(0)114-312 821

Het kopen van een appartementsrecht

Voor het kopen van een appartement gelden grotendeels dezelfde regels als bij het kopen van een huis. Het bijzondere aan het kopen van een appartement is dat u een appartementsrecht koopt. Het appartementsrecht bestaat uit: een aandeel in het hele gebouw en het recht om uw appartement uitsluitend te mogen gebruiken.

 

De Vereniging van Eigenaren

Alle appartementseigenaren tezamen zijn de eigenaar van het gehele gebouw. Zij mogen allemaal gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten en hebben elk het uitsluitend gebruiksrecht van hun eigen privé-gedeelte. In de wet staan een aantal bepalingen opgenomen om de verhoudingen tussen de appartementseigenaren te regelen. Zo is iedere eigenaar verplicht lid te worden van de Vereniging van Eigenaren (ook wel: VvE). Deze vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals de verzekering en het onderhoud van het gebouw. De Vereniging van Eigenaren kent een bestuur, dat zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, en een ledenvergadering. In de ledenvergadering worden de beslissingen genomen en mogen alle eigenaren stemmen.

 

Het splitsingsreglement

Hoeveel stemmen iedere eigenaar heeft, staat vermeld in het splitsingsreglement. Het splitsingsreglement is het geheel van bepalingen en voorschriften voor de eigenaren. Het splitsingsreglement omvat onder andere regels voor het betalen van de gemeenschappelijke kosten van het gebouw en/of de energie, de breukdelen in de gerechtigdheid van het totale gebouw en gedragsregels voor eigenaren en bewoners. Het splitsingsreglement bestaat uit het Modelreglement en het Bijzonder Reglement, waarin afwijkingen of aanvullingen staan opgenomen. Soms staat er in het splitsingsreglement een bepaling opgenomen dat u, voordat u het appartement kunt betrekken, eerst toestemming moet hebben van de Vereniging van Eigenaren of het bestuur daarvan, de zogenaamde ballotage.

Naast het splitsingsreglement kan er aanvullend ook sprake zijn van een huishoudelijk reglement waarin gedragsregels voor eigenaren/bewoners staan. Ook dit reglement geldt voor alle eigenaars/bewoners.
 

De servicekosten

Als u een appartementsrecht koopt, is het tot slot van belang dat u weet hoe hoog de servicekosten zijn. De servicekosten zijn de bijdrage die elke appartementseigenaar betaalt voor, onder andere, de gemeenschappelijke kosten van het gebouw en het reservefonds groot onderhoud. Tevens is het verstandig te informeren of er onlangs besluiten door de vereniging zijn genomen die tot aanzienlijke financiële uitgaven leiden.

 

Vóór u koopt

Een eigenaar of bewoner die zich niet aan de afspraken houdt, kan, in het ergste geval, na waarschuwingen de toegang tot zijn eigen appartement worden ontzegd. Het is aldus van belang om vóór het tekenen van de koopovereenkomst te weten wat er in het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement staat. Wij kunnen u daarbij uiteraard helpen.

 

Terug | Download als HTML