Tel.: +31(0)114-312 821

Productierechten in beeld

Elk agrarisch bedrijf heeft te maken met productierechten. Productierechten worden afzonderlijk – en bij notariële akte – van eigenaar op eigenaar overgedragen. Productierechten zijn melkquotum, suiker- of bietenquotum, varkensrechten en pluimveerechten.

Melkquotum geeft een bedrijf het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren. Elk Europees land heeft een quotum toegewezen gekregen van de EU. De regeling geldt tot 2015. In ons land heeft elke melkveehouder een quotum. Melkquota kunnen van de ene veehouder aan de andere worden overgedragen. De registratie an de eigendom is in handen van de Centrale Organisatie Superheffing (COS). Dit is een dienst van het Productschap Zuivel, gevestigd in Rijswijk. Alle mutaties moe­ten bij het COS gemeld worden. U moet daarvoor mutatieformulieren gebruiken die u kunt bestellen op de website www.prodzuivel.nl/superheffing.

Voor het bieten- of suikerquotum geldt een aparte regeling. Voor overdracht hebt u een mutatieformulier nodig, verkrijgvaar via www.hetlnvloket.nl . U kunt ze ook bij uw bietenagent opvragen. Soms vragen suikerfabrieken een notariële overdracht om te kunnen vaststellen wie over het quotum kan beschikken.

Elk bedrijf heeft een bedrijfsregistratienummer, waaronder alle produc­tierechten die op naam van het bedrijf staan, zijn opgenomen. Als daar binnen uw personenvennoot­schap nog onduidelijkheid is, dan kunnen wij daar met een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. In de vaststellingsovereenkomst leggen wij samen met u ondubbelzinnig vast wie welke rechten heeft op het quotum. Als de vennootschap ooit ontbonden wordt, bijvoorbeeld bij opvolging, voorkomt u hiermee problemen.

De overdracht van varkensrechten of pluimveerech­ten moetn worden geregistreerd bij de Dienst Regelingen (vroeger Bureau Heffingen).