Tel.: +31(0)114-312 821

Schenk- en erfbelasting 2019

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 650.913,00 voor kinderen € 20.616,00. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar bedraagt de vrijstelling € 54.246,00 (te gebruiken voor studie), € 102.010,00 (te gebruiken voor eigen woning) of € 26.040,00 (vrije besteding).

Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.428,00 (jaarlijkse vrijstelling).

 

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2019:

Waarde van de schenking

Tariefgroep 1

(partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep

(overige verkrijgers)

€  0,00    -     € 124.727,00

 10%

 18%

 30%

€ 124.727,00 en hoger

 20%

 36%

 40%

 

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

   €           650.913,00

Kinderen en kleinkinderen

   €             20.616,00

Zieke en gehandicapte kinderen

   €             61.840,00

Ouders

   €             48.821,00

Overige verkrijgers

   €               2.173,00

 

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

   €               5.428,28

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

   €             26.040,00

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie)

   €             54.246,00

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor eigen woning

   €           102.010,00

Overige verkrijger

   €               2.173,00

Overige verkrijger 18-40 jaar (eigen woning)

   €           102.010,00

 

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.084.851,00 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.084.851,00; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.