Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden bij offertes en opdrachtbevestigingen

Informatieverstrekking

 • Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever, andere betrokkenen en tussenpersonen verstrekken. Deze informatie moet correct, tijdig en duidelijk zijn, over alle relevante feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Verstrekking van de opdracht

 • De geldigheid van onze offertes is 3 maanden na dagtekening daarvan.
 • De offerte wordt een opdracht aan ons zodra wij deze van u getekend retour hebben ontvangen, dan wel wanneer wij de koopovereenkomst, hypotheekstukken of echtscheidingsconvenant hebben ontvangen.
 • Als er onduidelijkheden zijn over deze offerte, dan staan wij u daarover graag te woord.

Veranderingen ten opzichte van oorspronkelijke opdracht

 • Aan opdrachtgevers of andere betrokkenen zullen extra honoraria, verschotten en overige kosten in rekening gebracht worden dan genoemd in onze offerte in de volgende situaties:
 • Indien werkzaamheden worden uitgevoerd diein de lijst van werkzaamheden bij deofferte als “optioneel” zijn genoemd.
 • Indien de omstandigheden niet-standaard zijn zoals in de lijst van werkzaamheden bij de offerte is aangegeven.

  Wij zullen u in deze gevallen vooraf informeren, behalve als de aard van de werkzaamheden en/of de omstandigheden op grond waarvan de werkzaamheden noodzakelijk zijn dit niet toelaten.

 • Indien de opdrachtgever of een andere betrokkene de opdracht intrekt, ook zonder dat een akte is gepasseerd;
 • Indien een opdracht niet tot stand komt binnen een vooraf genoemde termijn door omstandigheden buiten het kantoor;
 • Indien informatie niet tijdig is verstrekt door de opdrachtgevers of de andere betrokkenen of tussenpersonen namens hem;
 • Indien opdrachtgevers of de andere betrokkenen of de tussenpersonen namens hen niet tijdig noodzakelijke handelingen hebben uitgevoerd;
 • Indien de notaris moet rappelleren bij opdrachtgevers, andere betrokkenen of tussenpersonen;
 • Indien onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt is door opdrachtgevers, andere betrokkenen of tussenpersonen.