Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Notaris Van Goethem B.V.

 1. Notaris Van Goethem B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire vestigingsplaats te Hulst. Deze vennootschap is de enige opdrachtnemer. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van notaris, wordt hiermee bedoeld de hiervoor genoemde vennootschap. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Notaris Van Goethem B.V., maar ook ten behoeve van haar venno(o)t(en), de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap, de notaris, de kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Notaris Van Goethem B.V. werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notaris Van Goethem B.V. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Het staat Notaris Van Goethem B.V. vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. Notaris Van Goethem B.V. zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Notaris Van Goethem B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 4. Bij aanvaarding van alle opdrachten zijn de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
 5. Een opdracht geldt als aanvaard – als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt – dan wel als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte conceptakte dan wel een uitgebracht advies in ontvangst neemt, dan wel – als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden en de werkzaamheden ter zake zijn gestart.
 6. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notaris Van Goethem B.V. op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte impliceert de erkenning van het verlenen van de opdracht.
 7. Indien een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht zijn verschuldigd. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al da niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 8. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan.
 9. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Notaris Van Goethem B.V.:
  –      van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  –      desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  –      van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.
 10. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Notaris Van Goethem B.V. de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 11. Notaris Van Goethem B.V. behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of te behoeve van die partij of een derde te verrichten.
 12. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan van Notaris Van Goethem B.V. aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Notaris Van Goethem B.V. zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is Notaris Van Goethem B.V. gerechtigd die negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 13. De aansprakelijkheid van Notaris Van Goethem B.V. is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
 14. Elke recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit, hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW. Het is de opdrachtgever verboden de vordering tot schadevergoeding te cederen of te verpanden.
 15. In geval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de notaris daarvan binnen twee maanden na de ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
 16. Op vrijwel de gehele dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. Alle cliënten moeten zich persoonlijk laten identificeren en hun identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs laten verifiëren. De notaris is verplicht (voorgenomen) ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 17. Voor de dossiers geldt een bewaartermijn van tien jaar voor zover geen langere wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden.
 18. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 19. Op de dienstverlening is de Klachten-  en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. In geschillen die aan de rechter (moeten) worden voorgelegd is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 20. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de brochure ‘consumentenregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De voorwaarden zijn gepubliceerd op de website “www.notarisvangoethem.nl” en zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden.